Anna Byjoś
693 417 603

Promocja: 0% prowizji od nabywcy

Regulamin promocji:

1. Organizatorem programu  zwanego dalej "0% prowizji od nabywcy" jest firma Anna Byjoś Biuro Obsługi Nieruchomości z siedzibą w Puławach 24-100, przy ul. Partyzantów 48 lok. 6, NIP 716-165-18-06 zwana dalej "Pośrednikiem".

2. Regulamin dotyczy wybranych, aktualnych ofert zbycia nieruchomości

3. Uczestnikiem programu Oferty "0% prowizji od nabywcy" staje się ten, kto po zawarciu z Pośrednikiem umowy pośrednictwa w nabyciu nieruchomości wykaże zainteresowanie ofertą objętą programem i pokwituje jej odbiór.

4. Wszystkie Oferty z katalogu "0% prowizji od nabywcy" mają oznaczenie w postaci nazwy rodzaju oferty na druku potwierdzenia przekazania adresu nieruchomości. Odbiór takiej oferty Uczestnik jest zobowiązany pokwitować czytelnym podpisem z datą.

5. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo wglądu w treść swoich danych i ich poprawiania.

6. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem programu "0%  prowizji od nabywcy" przed pokwitowaniem odbioru pierwszej oferty, której ten regulamin dotyczy.

7. Z programu  "0% prowizji od nabywcy" można skorzystać dowolną ilość razy.

8. Uczestnik w odniesieniu do ofert objętych programem "0% prowizji od nabywcy" zobowiązany jest uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 399 zł brutto na warunkach opisanych w umowie pośrednictwa w nabyciu nieruchomości. Opłata manipulacyjna jest związana z kosztami poniesionymi przez Pośrednika przy przygotowaniu transakcji.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2012 roku. Program trwać będzie do odwołania.

10. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Pośrednika pod adresem www.nieruchomosci-pulawy.pl.

11. Pytania i uwagi można kierować na adres e-mail kontakt@nieruchomosci-pulawy.pl.

12. Informacje o ofertach z katalogu "0% prowizji od nabywcy" znajdują się na stronie internetowej Pośrednika oraz kluczowych portalach ogłoszeniowych związanych z nieruchomościami.

13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem Oferty "0% prowizji od nabywcy" będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.