Anna Byjoś
693 417 603

Wycena nieruchomości

W zakresie wycen nieruchomości specjalizujemy się w szacowaniu wartości rynkowej nieruchomości:

 • gruntowych
 • lokalowych
 • zabudowanych
 • budynkowych
 • rolnych
 • przedsiębiorstw
 • maszyn i urządzeń

Podstawową działalnością biura jest wycena nieruchomości dla potrzeb:

 • bankowych
 • sądowych
 • skarbowych
 • komorniczych
 • mas Upadłości
 • przedsiębiorstw
 • urzędów Miast i Gmin
 • starostw Powiatowych

Dla celów związanych z:

 • ustaleniem ceny sprzedaży lub zakupu
 • naliczeniem opłat i podatków (opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty adiacenckie, planistyczne, podatki od spadków i darowizn)
 • zabezpieczeniem wierzytelności banków (kredytów)
 • zniesieniem współwłasności
 • podziałem majątku
 • postępowaniem spadkowym
 • postępowaniem podatkowym
 • amortyzacją środków trwałych
 • wnoszeniem wkładów niepieniężnych (aportu)
 • uzyskaniem rekompensat
 • uzyskaniem odszkodowań (np. wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości, przeprowadzeniem przez nieruchomość urządzeń technicznych)
 • określeniem poniesionych nakładów
 • wprowadzeniem nieruchomości, gruntów (prawa użytkowania wieczystego) do sprawozdań bilansowych
 • określaniem wartości godziwej (łączenie się spółek, wymiana rzeczowych aktywów trwałych, przejęcie)